ต้นสังกัด

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการสร้างเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อศูนย์การเรียนรู้ ป่าในเมือง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2562
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าเขาภูหลวง 2561
4. เพิ่มศักยภาพสนธิกำลังในการรักษาผืนป่ามรดกโลก ปี พ.ศ. 2561
5. ปรับปรุงโป่งเทียม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร พ.ศ. 2562
7. ปลูกกล้าไผ่หนาม ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว พ.ศ. 2562
8. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อุทยานธรณี GEO Park 2562)
9. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน การลักลอบตัดไม้ และปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า
10. ส่งเสริมการจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง พ.ศ. 2562
11. โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืน ด้วยการศึกษา